Archiwum

Lista odbytych e-spotkań

E-spotkanie pod tytułem: Dotacja na innowacje technologiczne
Opis e-spotkania: Jak sięgnąć po atrakcyjną dotację Kredyt na innowacje technologiczne? Weź udział w czacie i spytaj o wszystko ekspertów finansowych.

Tematy:

● Jak poprawnie przygotować dokumentację do projektu?
● Jak opracować dobry biznesplan?           
● Jak przebiega procedura pozyskania kredytu?
● Jakie błędy we wnioskach popełniają najczęściej przedsiębiorcy?   

Czat organizuje redakcja czasopisma Fundusze Europejskie. W czacie weźmie udział ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego (Instytucji Wdrażającej) oraz jednego z banków kredytujących (BPH). Dotacja Kredyt na innowacje technologiczne umożliwia uzyskanie wsparcia nawet 6 mln zł.

Poczatek e-spotkania: 2015-12-17 13:00:00
Koniec e-spotkania: 2015-12-17 14:30:00

Obecni eksperci:

Mateusz Szulc, BGK
Aneta Janiszewska, BGK
Ekspert BPH, Bank BPH

Przebieg e-spotkania:

11:231kbobranCzy z tego projektu można korzystać w przypadku wdrażania technologii IT? Jakie cechy musi spełniać taka technologia, by była akceptowana.

13:301Mateusz SJeżeli Państwa projekt spełnia wymagania stawiane w ramach programu, nie ma przeciwwskazań do aplikowania o dofinansowanie nawet jeżeli dotyczy to branży IT

12:112jakub.fulara@pekao.com.plCzy można rozpocząć projekt ze środków kredytu technologicznego od razu po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK, a przed wydaniem promesy premii technologicznej przez BGK?

13:102Aneta Projekt można rozpocząć już dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie

12:274Czytelnicy FW nowej edycji Kredytu technologicznego nie ma obowiązku zamieszczania opinii o innowacyjności technologii. Jak więc oceniana będzie technologia oraz poziom jej innowacyjności? Czy istnieją obiektywne kryteria wyboru, czy raczej wybór opierał się będzie wyłącznie na subiektywnej ocenie eksperta?

13:204Aneta Kryteria oceny stanowią załącznik do Regulaminu Konkursu - oceny merytorycznej wniosku dokonuje 3 niezależnych ekspertów zewnętrznych

12:315Czesław M1. Co miał na myśli autor regulaminu kursu mówiąc o "przełomowości w skali branży" proponowanego rozwiązania? Konkurs kierowany jest do sektora MSP więc ciężko oczekiwać, że każdy projekt będzie dotyczył wymyślenia przysłowiowej "żarówki". Czy znaczące ulepszenie cech produktu w odniesieniu do konkurencji na skalę Polski będzie wystarczające dla spełnienia kryterium?

13:085Mateusz SZgodnie z wytycznymi programu, dofinansowany może zostać projekt w wyniku którego wprowadzony zostanie na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.

12:506monpaigOpracowaliśmy technologię wytworzenia nowego produktu (maść - produkt leczniczy). Dla celów badawczych wytworzyliśmy metodą półtechniczną ("garażową") kilka serii produktu. Czy po złożeniu wniosku a przed zakończeniem realizacji projektu możemy sprzedać wytworzone w małej skali a nie zużyte w trakcie badań serie produktu? Chodzi nam tu przede wszystkim o uzyskanie informacji zwrotnej od odbiorców odnośnie akceptacji zaproponowanej przez nas wysokości ceny (będzie to produkt wysokomarżowy dlatego nie możemy bazować jedynie na kosztach wytworzenia). Czy pojawienie się przychodów ze sprzedaży w trakcie realizacji projektu spowoduje negatywne konsekwencje dla Beneficjenta? Celem projektu będzie stworzenie zakładu produkującego wyrób w skali przemysłowej.

13:146Aneta Po złożeniu wniosku możecie Państwo sprzedać próbne serie produktu

12:527Czytelnicy FJak należy prawidłowo zidentyfikować miejsce realizacji inwestycji w przypadku zakupu oprogramowania? Czy będzie to siedziba firmy, czy też lokalizacja serwera, na którym oprogramowanie zostanie zainstalowane? Czy w takim razie serwery mogą być zlokalizowane poza obszarem RP (kryterium formalne 1)? Czy w przypadku utworzenia oddziału spółki z o.o. (wyodrębniona samodzielność organizacyjna, wykonywanie działalności gospodarczej poza zakładem głównym), który będzie wpisany do KRS jako oddział, można będzie uznać za miejsce realizacji inwestycji lokalizację oddziału?

13:247Mateusz SPrzez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany, a więc gdzie prowadzone będą prace inwestycyjne i gdzie wytwarzane będą rezultaty projektu.

12:528Czytelnicy FCo w sytuacji kiedy koszt wdrożenia nowej technologii zmienia swoją wartość w czasie rozpatrywania wniosku? Czy można zmniejszać lub zwiększać kwotę dotacji po rozpatrzeniu wniosku pozytywnie?

13:098Aneta Nie można zwiększyć kwoty przyznanej dotacji, natomiast w przypadku zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych dotacja również ulega zmniejszeniu

12:559MiflexNa jaki okres bank może udzielić kredytu? Czy biznes plan musi być sporządzony na okres udzielenia kredytu, czy na okres zachowania trwałości projektu i czy musi być złożony do banku kredytującego? W oświadczeniu o spełnieniu kryteriów MŚP dane przedstawiane są za ostatni okres sprawozdawczy, czy tzn. dane z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania? Jaki kurs EURO przyjąć do wyliczeń? Czy należy załączyć dokumenty finansowe spółki partnerskiej? Czy pole 17.17 wniosku musi być obowiązkowo wypełnione?

13:219Elżbieta KOkres kredytowania ustalany jest indywidualnie i może wynieść maksymalnie do 20 lat. Na potrzeby oceny zdolności kredytowej Bank BPH wymaga złożenia biznesplanu sporządzonego zgodnie z wymogami BGK (zawartymi w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie). W oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MSP należy podać dane za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Do obliczeń należy przyjąć kurs euro z dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Nie jest obligatoryjne złożenie dokumentów finansowych spółko partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie, ale BGK może poprosić o złożenie takich dokumentów w celu zweryfikowania statusu MSP. Jeśli pole 17.17 w generatorze wniosków jest odznaczone jako obligatoryjne to musi być też wypełnione.

12:5911marcin.b@mail.comCzy jest możliwość otrzymanai dotacji na oprogramowanie niezbędne przy produkcji. Innowacyjność polegałaby na tym, iż oprogramowanie to obejmowałoby przy projektowaniu cały produkt (zestaw modułów). Obecnie dostępne oprogramowania na rynkach (w Polsce i zagranicą) umożliwiają projektowanie jednego modułu z całego zestawu nie kontrolując pozostałych modułów (np optymalizując wykorzystanie użytego do tego materiału). Do tego zapewne byłaby potrzebna nowoczesna maszyna produkująca wspomniane moduły. Podsumowują: potrzebny jest inowacyjny program oraz maszyna produkująca zaprojektowane moduły (takie już są dostępne na rynkach światowych). Na to wszystko potrzebujemy wsparcia z uwagi na koszty.

13:0711Aneta Aby odpowiedzieć na pytanie potrzebuję informacji czy Państwo sami będziecie przygotowywać wspomniane oprogramowanie i jaką postać ma technologia - prawo własności przemysłowej, wyniki prac/badań rozwojowych, patent czy nieopatentowana wiedza techniczna?

12:59 --Marek SZapraszany na czat dotyczący dotacji na innowacje technologiczne. Zapraszamy do zadawania pytań.

13:00 --Elżbieta KWitam Państwa i zapraszam do zadawania pytań w zakresie oferty Banku BPH związanej z finansowaniem inwestycji technologicznych

13:00 --Aneta Witam Państwa, zachęcam do zadawania pytań.

13:00 --ModeratorSzanowni Państwo, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji i zadawania pytań. Tematem dzisiejszego spotkania są dotacje na innowacje technologiczne. Zapraszamy!

13:00 --Mateusz SDzień dobry, zachęcam do zadawania pytań w kwestii programu 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.

13:0017DorotaKowalczykDzień dobry, chciałam zapytać odnośnie promesy bankowej oraz premii technologicznej. Kiedy załącza się promesę, przed czy po napisaniu wniosku? Czy premia technologiczna wyplacana jest po zrealizowaniu projektu czy w transzach? Na co konkretnie można uzyskać kredyt technologiczny?

13:0517Mateusz SSzanowna Pani, promesę kredytu z baku komercyjnego załącza Pani do wniosku o dofinansowanie. Premia technologiczna wypłacana jest zarówno w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wniosków o płatność pośrednią, jak również na zakończenie projektu w ramach płatności końcowej. Premia technologiczna przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie zakupu wszystkich środków trwałych niezbędnych do wdrożenia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów.

13:0118Marlena Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Mianowicie, że „w ramach projektu możliwe jest wdrożenie jednej nowej technologii”. Czy jeżeli nasza firma musi zakupić trzy różne technologie (osobne zgłoszenia patentowe), które będą stanowiły składowe głównej technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu, to nie będzie traktowane to jako jedna technologia. Jak mamy odnieść się wtedy do nazwy technologii, która powinna odpowiadać nazwie wskazanej w odpowiednim dokumencie dotyczącym technologii (np. zgłoszeniu patentowym, patencie, itp.). Mamy w tej nazwie umieścić każde z tych zgłoszeń patentowych?

13:1718Aneta z opisu wynika, że Państwo będziecie wdrażać 1 technologię, która będzie się tylko składać z 3 innych więc nie ma problemu

13:0119MarcinMDzień Dobry, chciałem zapytać, czy rozbudowa magazynu logistycznego zalicza się do kosztów kwalifikowanych?

13:1019Mateusz SJeżeli uzasadni Pan, że taka rozbudowa jest niezbędna do wdrożenia nowej technologi może Pan wnioskować o uznanie tego za koszt kwalifikowany. Proszę pamiętać, że ostateczną analizę zasadności kosztów kwalifikowanych przeprowadza Panel Ekspertów w trakcie oceny wniosku.

13:0320marcin.b@mail.comCzy będą dostępne odpowiedzi z czatu w trybie off line?

20ModeratorTak, oczywiście. Zapis całej dyskusji będzie udostępniony na stronie w archiwum czatu tuż po zakończeniu spotkania. Zapis ten będzie można również pobrać w postaci pliku PDF.

13:0321IwonaDzień dobry, mam pytanie dotyczące generatora wniosków, a mianowicie czy 1 użytkownik może utworzyć kilka wniosków dla róznych beneficjentów czy też dla każdego wniosku/beneficjenta należy utworzyć nowe konto w generatorze?

13:2021Aneta jedno konto - jeden złożony wniosek

13:0422MarlenaCzy jest możliwość zakupu wyników prac badawczych finansowanych w ramach NCBiR, w roku 2012?

13:1622Mateusz STak, istnieje taka możliwość.

13:0423kateCzy dla pomocy z zakresu nowych technologii beneficjentem są duże przedsiębiorstwa?

13:1223Aneta do skorzystania ze środków poddziałania 3.2.2 przewidziane są tylko przedsiębiorstwa z sektora MSP

13:0524MarlenaJakie pliki można załączyć w pkt 12 i 14.2. Czy jest możliwość załączenia plików PDF?

14:1024Mateusz SW pkt. 12 można załączyć plik będący uzupełnieniem opisu projektu, w pkt.14 opisu technologii

13:0625kateGdzie znajdę więcej informacji o programie? Czy są już rozpisane konkursy?

13:1225Mateusz SWszystkie informacje dostępne sa na stronie internetowej https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

13:0626ewelina.panek-pilch@p4pconsultinWitam, Moje pytanie: z regulaminu konkursu § 4, pkt. 2, wynika, iż wsparcie jest kierowane na wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych prac B R bądź prac nabytych w ramach projektu. Czy jeżeli przed realizacją projektu zakupiliśmy wyniki prac B R i nie będą one kosztem kwalifikowanym w projekcie, można uznać, że są nasze ? Czy możliwe jest dofinansowanie wdrożenia innowacyjnej technologi będącej w posiadaniu wnioskodawcy, ale zakupionej przed złożeniem projektu.

13:2626Mateusz STak, technologia taka może być przedmiotem projektu o ile nie była wcześniej wykorzystywana.

13:0727lutekWitam, czy jest możliwość finansowania ekspertyz, które chcemy zakupić w ramach projektu? Czy ekspertyzy muszą być gotowe, czy można je "dobadać" w trakcie realizacji projektu? Czy końcowe badania mogą być finansowane w ramach programu?

13:2227Aneta aby ubiegać się o dofinansowanie technologia musi być już gotowa do wdrożenia

13:0728MarcinMCzy "innowacyjność technologiczna" to innowacyjność w ramach własnego przedsiębiorstwa?

13:1528Mateusz SNie, nie jest to warunek wystarczający do aplikowania w konkursie.

13:1029pirog.aWitam, mam na razie jedynie pytanie techniczne - czy z pytań zadanych podczas chatu zostanie sporządzony spis/lista z udzielonymi odpowiedziami?

13:1529Marek STak (vide pytanie i odpowiedź nr 20)

13:12 --Marek Sw zakładce ,,Wszystkie pytania'' macie Państwo podgląd na cały czat , a w zakładce ,,Moje pytania'' tylko własne pytania i odpowiedzi.

13:1331kateJakie projekty mozna zakwalifikowac do tego, proszę o przykłady w branży motoryzacyjnej i elektrociepłowni

13:2931Mateusz SWszystkie projekty, w wyniku których wprowadzi się na rynek innowacyjne nowe lub znacząco ulepszone produkty. W ramach Kredytu technologicznego zrealizowano na przykład inwestycję, której przedmiotem była produkcja innowacyjnego tłoka do silników spalinowych.

13:1332MarlenaBędziemy chcieli zakupić technologię w ramach projektu, która prawdopodobnie zostanie zgłoszona przez twórcę do ochorny patentowej dopiero po złożeniu naszego wniosku o dofinansowanie. Czy w ramach projektu mamy założyć w kosztach kwalifikowanych zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie prawa własności (bo wiemy, że będzie zgłoszenie patentowe) czy jako know-how? W zapytaniu ofertowym, w przypadku uzyskania dotacji, będziemy pewnie chcieli podać już nr zgłoszenia dotyczącego technologii.

13:1932Aneta Tak, możecie Państwo ująć zakup technologii w kosztach kwalifikowalnych

13:1433TomaszCzy kredyty na innowacje technologiczne są dofinansowane ze środków unii? Jak to wygląda? Jeśli korzystaliśmy z dotacji unijnej to możemy skorzystać z kredytu?

13:2133Mateusz STak, są dofinansowane ze środków UE. Korzystanie przez przedsiębiorstwo z innych dotacji przy okazji realizacji innych projektów nie ogranicza możliwości skorzystania z kredytu na innowacje technologiczne. Po więcej informacji zapraszam na stronę https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

13:1534IwonaPytanie w kontekście nowelizacji kodeksu cywilnego do banku BPH - Czy w ramach poddziałania 3.2.2 zabezpieczeniem kredytu bankowego mogą być zastawy lub przewłaszczenie na środkach trwałych nabywanych w ramach kosztów kwalifikowanych ?

13:3634Elżbieta KBank BPH jako zabezpieczenie kredytu na innowacje technologiczne stosuje hipotekę, zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania i premię technologiczną.

13:1935MarcinMTo znaczy "innowacyjność technologiczna" w ramach własnego przedsiębiorstwa nie wystarczy i musi mieć charakter globalny dl adanego procesu, np. proces dystrybucji towarów?

13:3235Mateusz SNowy lub znacząco ulepszony produkt musi być innowacyjny z punktu widzenia produktów dostępnych na rynku w Polsce.

35ModeratorW kontekście pytania nr 28.

13:1936kkacprowiczMamy 3 pomysły innowacyjne. Proszę o odpowiedź, czy choć jeden z tych pomysłów może być uznany za innowacyjny na potrzeby KT? Który z opisanych niżej kosztów może być uznany za kwalifikowany? a) zakup serwera wraz z oprogramowaniem, Całość będzie "produkować" nową ( w naszej firmie) e-usługę, b) zakup nowego systemu CRM, który zastąpi używany. Są w nim nowe moduły napisane specjalnie dla nas, które będą służyć do sprzedaży usługi opisanej w p.a? c) zakup i wdrożenie systemu informatycznego (serwery oprogramowanie), które pozwolą otworzyć wirtualne Biuro Obsługi Klienta. Niektóre moduły tego systemu są napisane specjalnie dla nas.

13:3736Mateusz SPoziom innowacyjności będzie oceniany przez Panel Ekspertów. Jeżeli w Pana opinii te projekty są zgodne z wytycznymi zawartymi na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/. Proszę zwrócić uwagę, że technologia będąca podstawą projektu nie może być zawarta w kupowanych urządzeniach.

13:1937Czytelnicy FW jaki sposób Wnioskodawca powinien zweryfikować wartość zakupywanej technologii?

13:2337Aneta na etapie składania wniosku o dofinansowanie wystarczy rozeznanie rynku

13:1938ewelina.panek-pilch@p4pconsultinCelem wdrożenia nowej technologii, koniecznym jest dokonanie rozbudowy istniejącego zaplecza budynków. Jednakże na chwile obecna nie mamy projektu budowlanego (jest w trakcie opracowywania). Proszę mi powiedzieć, czy jest to dokument niezbędny na etapie złożenia wniosku.

13:3038Aneta Projekt budowlany nie jest wymagany na etapie składania wniosku

13:2039ajanickasmidowiczWitam, Czy nieopatentowana wiedza techniczna musi wynikać z przeprowadzonych prac B R (własnych lub zakupionych)? Pytanie w kontekście zapisu regulaminu: "Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Nieopatentowana wiedza techniczna nie zawsze musi wynikać z konkretnych prac B R, co wtedy, a z kolei w wyniku jej wdrożenia zaproponowany zostanie innowacyjny w skali RP produkt. Czy projekt gdzie postacią technologii jest nieopatentowana wiedza techniczna będzie się kwalifikował, jeśli nie zostaną opisane prace B R, na podstawie których opracowaną tę wiedzę techniczną?

14:0739Mateusz STak, zgodnie z zapisem wiedza ta musi wynikać z prac BR

13:2240spółkaBakor jest firmą zajmującą się uprawą cykorii sałatowej. Chcielibyśmy zmechanizować proces ścinania, ważenia cykorii jak również zmechanizować podawanie palet z wyrośniętą cykorią na stanowisku ścinania oraz proces opróżniania palet po ścinaniu, mycie ich oraz zestawianie. Chcielibyśmy dowiedzieć się o szanse uzyskania dotacji z programu dotacje na innowacje technologiczne. Wysokość dotacji oraz kto w/w działaniach może pomóc oraz gdzie należy zwrócić się by uzyskać odpowiedzi na w/w pytania? Czy mechanizację ma dokonać firma polska, czy zagraniczna? Czy musi to być zupełnie nowatorska linia, czy też innowacja technologiczna, której nie ma w naszym kraju zaś istnieje za granicą można uzyskać dotację?

13:4440Mateusz Sproszę zapoznać sie z dokumentacja konkursową zamieszczoną na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/. Zwłaszcza prosze zwrócic uwage, czy Państwa projekt nie znajduje się na liście branż wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia. Innowacyjność projektu będzie oceniana przez Panel Ekspertów. Wysokość dotacji zależy od miejsca realizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa

13:2341ewelina.panek-pilch@p4pconsultinw § 5 pkt.2 powołują się Państwo na art. 10 ust. 5 ustawy - ale jakiej ustawy ??

13:4141Mateusz S§2 pkt.1 precyzuje, że w tym przypadku mowa o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

13:2342MarlenaJak szczegółowo należy opisywać koszty w projekcie, zarówno składowych lini produkcyjnej jak i koszty budowlane?

13:3042Aneta w projekcie kwalifikowalne będą tylko te koszty które służą bezpośrednio wdrożeniu technologii i są ze sobą powiązane funkcjonalnie i pod tym kątem należy przedstawić ich uzasadnienie, przy kosztach dotyczących budowy należy przedstawić szkic sytuacyjny budowanej hali wraz z opisem poszczególnych pomieszczeń oraz schematem ustawienia maszyn, dodatkowo uproszczony kosztorys robót budowlanych

13:2443monpaigCzy premia technologiczna wypłacana jest na rachunek bankowy beneficjenta i ten spłaca kredyt czy też jest przelewana bezpośrednio na rachunek bankowy banku. Czy Beneficjent musi tworzyć oddzielny rachunek bankowy do przepływów związanych z realizowanym projektem?

13:3243Elżbieta KZ uwagi na ustawowe wymogi wskazujące, że premia technologiczna może być przeznaczona jedynie na spłatę części kapitału kredyt na innowacje technologiczne, w celu prawidłowego rozliczenia premii technologicznej zostanie otwarty indywidualny rachunek pomocniczy przedsiębiorcy.

13:2844MarlenaCzy w kosztach budowy jest również ujęty koszt budowy laboratorium, w którym będzie dbywała się niezbędna do produkcji kotrola jakości surowców/półproduktów i wyrobów gotowych.

13:3144Aneta Tak, jeżeli jest bezpośrednio związany z wdrażaną technologią

13:2945Czytelnicy FJaki jest czas na rozpatrzenie wniosku, uzyskanie dofinansowania i przelanie środków na konto firmy?

13:4945Mateusz SPrzewidujemy, że rozpatrywanie wniosków potrwa około 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Do tego należy doliczyć około 60 dni na podpisanie umowy kredytowej oraz umowy o dofinansowanie. Wypłata następuje w trakcie realizacji projektu oraz na jego zakończenie.

13:2946tomacias2Zgodnie z regulaminem w przypadku zakupu maszyny urządzenia bądź technologii, powinno yć ono wynikiem prac badawczo-rozwojowych o ile dobrze zrozumiałem sprzedającego. W jaki sposób to udokumentować bądź wykazać , szczególnie w przypadku zakupu technologii z zagranicy?

14:0946Aneta wynikiem prac badawczo-rozwojowych może być jedynie technologia jeśli chcą Państwo zakupić gotowe urządzenie, które ma już "w sobie" nową technologię, to niestety taki projekt nie kwalifikuje się w poddziałaniu 3.2.2

13:3047kbobranZgodnie z wytycznymi programu, dofinansowany może zostać projekt w wyniku którego wprowadzony zostanie na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa. Czy kryterium zostanie spełnione, gdy produkt wprowadzany będzie podobnym produktem jak dotychczas, ale opatrzonym stosownym certyfikatem jakościowym - dzieki czemu będzie mógł być dostarczany do szerszego grona odbiorców (bez certyfikatu nie mógł)

14:1047Mateusz SNie, kryterium nie zostanie spełnione.

13:3148MarlenaCzy budowa magazynu oraz wydzielenie w tym magazynie pomieszczeń biurowych i socjalnych będzie stanowiło koszt kwalifikowany?

13:3348Aneta magazyn wyrobów gotowych oraz pomieszczenia socjalne i biurowe nie stanowią kosztów kwalifikowalnych

13:3249ewelina.panek-pilch@p4pconsultinCzy jeżeli na chwilę obecną wiemy, iż niektóre z pozycji zakupowych (środki trwałe) będą używane (ze względu na cenę) to musimy to wskazywać we wniosku ? Wiemy, iż w przeciągu roku na rynku pojawi się nowa seria maszyn dużo tańszych i spełniających nasze wymagania co do wydajności, wówczas zamiast kupować używanych wolelibyśmy kupić nowe w podobnej cenie.

13:4049Aneta możecie zadeklarować Państwo we wniosku zakup nowych maszyn - wszystko zależy od tego w jakiem terminie chcecie Państwo zrealizować projekt

13:3350MarcinMW jaki sposób wykazać we wniosku, że planowana wdrożona "innowacyjność technologiczna" jest faktycznie innowacyjna a nie powszechnie obowiązująca?

13:5450Mateusz SWytyczne dotyczące technologii są szczegółowo opisane w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, PKT. 14

13:3451ewelina.panek-pilch@p4pconsultinDo pytania 38 - proszę mi podpowiedzieć w jaki sposób mam wskazać powierzchnię zabudowy, tzn. mogę wpisać przedział np. 38m - 40 m ??

13:3751Aneta można wpisać planowaną do rozbudowy powierzchnię np. ok. 40 m

13:3752monpaigCzy są jakieś ograniczenia procentowe co udziału kosztu prac budowlanych (np. adaptacji hali produkcyjnej) w kosztach całego projektu?

13:4252Elżbieta KKoszt adaptacji hali produkcyjnej nie jest kosztem kwalifikowanym.

13:3853monpaigCzy do wyliczenia poziomu zatrudnienia na potrzeby definicji MŚP należy wliczać umowy cywilno-prawne?

13:5553Elżbieta KZgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - BGK uzyskał z UOKiK opinię wskazującą, że za członków personelu przedsiębiorstwa należących do kategorii osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego, o których mowa w art. 5 lit. b Załącznika I do Rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, należy uznać także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług). Z tego rodzaju umów wynikają określone obowiązki, jednakże gdy praca wykonywana jest według zasad tworzących stosunek pracy, uważa się, iż osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy jest pracownikiem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy. Osoby takie należy zatem brać pod uwagę przy określaniu liczby zatrudnionych osób na potrzeby oceny statusu MŚP.

13:3954MarcinMCzy jest określona jakaś minimalna kwota premii technologicznej

13:4854Elżbieta KNie ma minimalnej wartości premii technologicznej. Jest tylko uregulowana Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej kwota maksymalna na poziomie 6 mln zł. Przy czym kwota premii jest udzielana zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2014-2020 i zależy od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

13:4055MarlenaCzy w ramach projektu może zostać dofinansowana innowacja procesowa, która nie będzie prowadziła do powstania nowych lub znacząco ulepszonych produktów?

13:5255Mateusz SNie ma takiej możliwości

13:4056MarcinMCzy udział premii technologicznej w całości kredytu ma ustaloną wartość procentową?

14:1256Elżbieta KTak. Premia technologiczna może wynieść od 20% do 70% kosztów kwalifikowanych i jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa (statusu MSP). Zróżnicowanie to wynika z mapy pomocy regionalnej 2014-2020.

13:4457MarcinMJaki jest obowiązkowy minimalny udział kredytu w całości inwestycji?

14:0357Elżbieta KKredyt na innowacje technologiczne może stanowić maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostałe koszty kwalifikowane to wkład własny beneficjenta (min. 25%) i koszty niekwalifikowane mogą być też sfinansowane innym kredytem inwestycyjnym.

13:4658MarcinMRozumiem, że premia technologiczna obejmuje kapitał, który nie jest oprocentowany w umowie kredytowej - proszę o potwierdzenie

13:5358Elżbieta KTak, premia spłaca jedynie kapitał kredytu na innowacje technologiczne.

13:4859MarlenaCzy w przypadku magazynu surowców i półproduktów do producji, magazyn ten jest kosztem kwalifikowanym?

13:4959Aneta tak

13:4960ewelina.panek-pilch@p4pconsultindo pytania 49 - czy jeśli w wniosku założymy iż wszystkie środki będą nowe, a na etapie realizacji cześć z nich kupimy używane (ze względu na cenę), będzie to niosło za sobą jakieś konsekwencje i skutki ?

13:5760Aneta koszty maszyn, a co za tym idzie koszt całej inwestycji technologicznej musicie Państwo oszacować już na etapie składania wniosku

13:4961MarlenaCzy w przypadku budowy laboratorium muszą być poniesione koszty wyposażenia tego laboratorium, żeby koszt budowy laboratorium stanowił koszt kwalifikowany?

13:5861Aneta a w jaki sposób samo pomieszczenie będzie niezbędne do wdrożenia technologii?

13:5062ewelina.panek-pilch@p4pconsultinDo pyt. 26 - jak rozumiem wykorzystywana na terenie przedsiębiorstwa ?

14:0362Mateusz SJeżeli technologia ta była już wykorzystywana i w jej wyniku wprowadzono na rynek produkty wytworzone w oparciu o nią to nie będzie mogła być przedmiotem projektu

13:5163MiflexJeśli projekt dotyczy tylko wdrożenia nowej technologii poprzez zakup maszyn, urządzeń i nie wymaga żadnych pozwoleń, licencji czy koncesji, którą odpowiedź zaznaczyć w pkt 18.1 wniosku "Tak" czy "Nie"?

14:1263Mateusz SNależy zaznaczyć opcję „Realizacja inwestycji nie wymaga żadnych pozwoleń, licencji, koncesji, itp.”.

13:5264MarcinMCzy zakup urzadzeń, jak np. wózki widłowe, ruchome platformy załadunkowo-rozładunkowe, taśmy przesuwne i sortujące oraz inne niezbędne wyposażenie magazynkuy, może być objęty kosztem kwalifikowanym pzy założeniu, że będzię elementem wprowadzonej "innowacyjności technologicznej"

14:0264Aneta jeżeli zakup tych urządzeń będzie potrzebny do obsługi magazynu wyrobów gotowych, to nie będą to koszty kwalifikowalne

13:5365MarcinMCzy zakup oprogramowania komputerowego oraz komputerów, skanerów i innego sprzętu elektronicznego w zakresie usług logistycznych, może być objęty kosztem kwalifikowanym pzy założeniu, że będzię elementem wprowadzonej "innowacyjności technologicznej"

14:0565Mateusz SW ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania wszystkich środków trwałych niezbędnych do wdrożenia technologii. Zasadność uznania tych środków za niezbędne będzie dokonywana przez panel ekspertów.

13:5466MarcinMCzy wartość autorskiego oprogramowania komputerowego w zakresie usług logistycznych, może być objęty kosztem kwalifikowanym pzy założeniu, że będzię elementem wprowadzonej "innowacyjności technologicznej"

14:1366Mateusz SNie ma takiej możliwości.

13:5667MarlenaCzy nasza firma po złożeniu wniosku może rozpocząć realizację projektu, ponosząc początkowo wydatki ze środków własnych, a umowę z bankiem podpisać dopiero wtedy, gdy inwestycja będzie wymagała nakładu finansowego z kredytu?

14:2067Elżbieta KGeneralnie realizację inwestycji można rozpocząć już po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do BGK. Proszę mieć jednak na uwadze, że umowa o kredyt na innowacje technologiczne jest zawierana dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i przyznaniu promesy premii technologicznej.

13:5768marcin.b@mail.comDo pytania 11 - dodam tylko, że wynikiem tych zmian nie byłyby inne produkty niż obecnie produktowane starą metodą. Korzyści z tego to czas, niższy koszt i optymalizacja użytego materiału. Oprogramowanie byłoby przez nas zaprojektowane i zlecone do wykonania poza firmą a zmiany są wynikiem naszej wiedzy technologicznej i rynku na którym działamy

14:0568Aneta oprogramowanie nie jest technologią w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wynikiem wdrożenia technologi muszą być nowe lub ulepszone produkty/usługi

13:5869MarlenaW jakim czasie należy osiągnąć wskaźnik: przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów (gdzie mogłabym znaleźć taki zapis)?

14:1469Mateusz SWskaźnik ten należy osiągnąć w roku po roku zakończenia projektu.

14:0170tj@ikonos.plOdnośnie laboratorium. Zakładając, że Wnioskodawca jest już w posiadaniu niezbędnego sprzętu laboratoryjnego, ale nie posiada odpowiedniego ku temu pomieszczenia, to czy wydatek na takie pomieszczenie może być kosztem kwalifikowanym?

14:1670Mateusz SJeżeli uzasadni Pan/Pani niezbędność pomieszczenia laboratorium w procesie wdrażania innowacji to można wnioskować o uznanie go za koszt kwalifikowany.

14:0971kbobrando (68); oprogramowanie samo w sobie nie jest technologią, ale rozumiem, że może byc elementem technologii?

14:1871Aneta tak

14:1172MarcinMCzy istnieją stacjonarne punkty konsultacyjne w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku oraz udzielania odpowiedzi na dodatkowe pytania i wątpliowości?

14:1772Mateusz SInformacje na ten temat dostępne są na stronie http://www.poir.gov.pl/

14:1273MarcinMCzy przed złożeniem wniosku jest możliwość jego sprawdzenia celem uniknięcia ewentualnych pomyłek i błędów mogących wykluczyć wniosek?

14:1673Aneta Sprawdzeniem przez kogo? To Wnioskodawca odpowiada za złożony przez siebie wniosek

14:1374ewelina.panek-pilch@p4pconsultindo pytania 55 - dlaczego według Pana nie ma możliwości dofinansowania innowacji procesowej, która będzie niosła za sobą rezultat końcowy w postaci procesu, zapisy w dokumentach programowych dopuszczają taka możliwość. Proszę o wskazanie pozycji w dokumentach programowych z, których wynika iż innowacja procesowa prowadząca do powstania nowego procesu nie może zostać dofinansowana w ramach niniejszego działania.

14:2474Mateusz SInwestycja musi prowadzić do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Nie ma możliwości, aby w wyniku inwestycji nie osiągnąć któregoś z nich.

14:1475edward.kubka@gmail.comCzy mozliwy jest start z poziomu "zerowego", gdy brak wlasnych srodkow?

14:1875Aneta Jeżeli chodzi o złożenie wniosku o dofinansowanie nie ma przeszkód ale problemem może okazać się uzyskanie kredytu technologicznego (brak zdolności kredytowej)

14:1676MarcinMCzy instytucja, do której składamy wniosek wzywa i wyznacza termin do usunięcia ewentualnych braków i uchybień wniosku (formalnych i merytorycznych), czy też wniosek posiadający takie właśnie wady (przeważnie na skutek nieświadomości wnioskodawcy) odrzuca "z urzędu"

14:2976Aneta BGK wzywa do poprawy uchybień formalnych lub oczywistych omyłek. W przypadku oceny merytorycznej - jeśli będą uwagi do wniosku, Wnioskodawca będzie mógł je wyjaśnić na Panelu Ekspertów

14:1677ebernaciakProsze o podanie definicji , ewentualnie wskazanie, gdzie ona istnieje. "Produkt znacząco ulepszony" W budownictwie to bardzo luźne kryterium

14:3077Aneta Proszę zajrzeć do kryteriów wyboru projektów - ocena merytoryczna pkt.3

14:1778tj@ikonos.plCzy budowę i wyposażenie laboratorium można uzasadnić polityką jakościową polegająca na badaniu pod względem jakościowym użytych surowców i półwyrobów oraz kontrolą wyrobu gotowego względem spełniania odpowiednich norm?

14:2878Mateusz SW przypadku wyrobów gotowych nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanym z magazynem oraz laboratorium przeznaczonym na te wyroby.

14:1779MarlenaWracając do pytania odnośnie wdrożenia technologii, która będzie składać się z trzech zgłoszeń patentowych. Mianowicie jak dokonć wtedy zapisu w nazwie technologii, która powinna odpowiadać nazwie wskazanej w odpowiednim dokumencie dotyczącym technologii (np. zgłoszeniu patentowym, patencie, itp.). Mamy w tej nazwie umieścić każde z tych zgłoszeń patentowych?

14:3279Aneta zrozumiałam, że to będzie 1 nowa technologia, która będzie miała własna nazwę a tylko będzie zawierać w sobie 3 technologie

14:2180MarlenaW laboratorium bedą odbywać się badania surowców i półproduktów czy bedzie wtedy to koszt kwalifikowalny, przy założeniu, że firma posiada już wyposażenie laboratoryjne? Czy wyprodukowane produkty spełniają normy jakościowe do wprowadzenia na rynek? W tym wypadku firma również posiada niezbędne do tego wypsażenie.

14:3380Aneta tak, w przypadku surowców i półproduktów

14:2281ewelina.panek-pilch@p4pconsultinCzy Państwo sprawdzają datę wpłynięcia dokumentacji do Banku kredytującego (jak rozumiem wniosek i biznesplan złożony do banku musi być ostateczny i tożsamy z tym złożonym do BGK), pytanie wynika stąd, iż zapisy mówią o 20 dniach potrzebnych bankowi na wydanie opinii. Czy jeżeli mamy pewność uzyskania promesy w krótszym czasie to chyba nie ma obowiązku dostarczać całej dokumentacji do 31.12.2015 r. do Banku Kredytującego ?

14:4681Elżbieta KBGK nie weryfikuje daty wpłynięcia dokumentów do Banku BPH. Przy czym jeśli posiadają Państwo kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami mogą go Państwo dostarczyć do dokumentacji kredytowej na potrzeby oceny zdolności kredytowej i wydanie promesy kredytu na innowacje technologiczne. W innym przypadku, poza dokumentacją wymaganą do kredytu, Bank BPH będzie bazował na biznesplanie sporządzonym zgodnie z wymogami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie i harmonogramie rzeczowo-finansowy inwestycji.

14:2282MarcinMW zakresie pytania (64) to nie będzie to magazyn wyrobów gotowych, ale magazyn do celów logistycznych w ramach świadczonych usług logistycznych na rzecz klientów firmy (składowanie, konfekcjonowanie, magazyn przeładunkowy, itp.), a zatem czy zakup urzadzeń, jak np. wózki widłowe, ruchome platformy załadunkowo-rozładunkowe, taśmy przesuwne i sortujące oraz inne niezbędne wyposażenie magazynu służącego do usług logistycznych w ramach procesu logistycznego klientów firmy, może być objęty kosztem kwalifikowanym pzy założeniu, że będzię elementem wprowadzonej "innowacyjności technologicznej" ?

14:3582Aneta jeżeli będą niezbędne do wdrożenia technologii, to tak

14:2383edward.kubka@gmail.comCzy zdolnosc kredytowa moze powstac dzieki posiadaniu 4-ch arow dzialki budowlanej?

14:4083Elżbieta KPrzy badaniu zdolności kredytowej istotne są osiągane wyniki z prowadzonej działalności gospodarczej. Działka może stanowić ewentualnie zabezpieczenie kredytu. W razie dalszych pytań proszę o kontakt mailowy: Elzbieta.Kolasinska@ge.com

14:2684MarcinMChciałem jeszcze dopytać, czy zakup oprogramowania komputerowego może być objęty kosztem kwalifikowanym pzy założeniu, że będzię elementem wprowadzonej "innowacyjności technologicznej"

14:2984Mateusz STak, istnieje taka możliwość.

14:30 --ModeratorZamknięto listę pytań

14:35 --ModeratorSzanowni Państwo, lista pytań została zamknięta, jednak na wszystkie pytania, które do tej pory spłynęły nasi eksperci będą wciąż odpowiadali. Zachęcamy do pozostania z nami lub prześledzenia całego zapisu dzisiejszej dyskusji w późniejszym czasie. Archiwum czatu będzie dostępne zarówno w formie online, jak również w postaci pliku PDF, który będą Państwo mogli pobrać na swój komputer.

14:46 --Elżbieta KBardzo dziękuję za Państwa aktywny udział w czacie. W razie pytań związanych z kredytem na innowacje technologiczne zapraszam do kontaktu: Elzbieta.Kolasinska@ge.com

14:48 --Marek SSzanowni Państwo, to był bardzo udany, aktywny czat. Padło wiele ważnych pytań i odpowiedzi. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny czat.

14:48 --ModeratorDziękujemy Państwu za udział. Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

14:49 --ModeratorZakończono e-spotkanie

Zapis czatu można publikować wyłącznie po otrzymaniu zgody Redakcji i ustaleniu warunków tej publikacji.

KONTAKT: Natalia Michalska
tel. 61 278 79 34
e-mail: natalia.michalska@fundusze-europejskie.pl

Historia e-spotkań

Jeśli nie brałeś udziału w poprzednich e-spotkaniach lub szukasz interesujących Cię informacji zachęcamy do wglądu w archiwum e-spotkań.
Poniżej zapis wybranych czatów.

Zapisy czatów z I edycji

http://kompass.com.pl/ http://inwestycje.pl/ http://zpp.net.pl/ http://www.fund.org.pl/